Thứ Hai, 24 tháng 10, 2011

THÁNG MƯỜI  Tay...
   Chai mòn bỡi tháng năm.

 Văn...
   Không đủ chữ
   Tiếc thầm bao xuân

  Thơ...
   Chưa lột hết cõi tâm

  Tim...
   Như loạn nhịp
   Giáp vòng thời gian

  Hồn...
   Hoa sớm nở tối tàn

 Chân...
   Mau đếm vôi
   Mà hồn quay lui.

 Tháng mười
   Sáng chậm, tối thui

  Giang tay
    Gom hết lá rơi   
    tháng mười.
                  Atlanta Oct. 25th 11

      Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: