Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2010

GỞI AI - NHẠC THẢO TRANG

GỞI AI
Nhạc: Thảo Trang
Thơ: Nguyên Hạ - Nguyễn Lê
Nhạc Gởi Ai (1)

Nhạc Gởi Ai (2)

Không có nhận xét nào: